Nyhetsrum

Högsta domstolen har behandlat frågan om grov vårdslöshet och rätt till ersättning enligt ansvarsförsäkring. Ärendet har hanterats av AG Advokat som ombud för svaranden.

Högsta domstolen har i ett avgörande avseende ersättningskrav på grund av en brand som uppstått vid utförande av målningsarbete behandlat frågan om grov vårdslöshet och rätt till ersättning enligt ansvarsförsäkring; Dom den 22 augusti 2023 i mål nr T 2755-22.

Enligt Högsta domstolen ska ett bolag vid yrkesmässig verksamhet vidta ”rimliga säkerhetsåtgärder för att i möjligaste mån minska risken för brand” för att inte anses ha utfört arbetet grovt vårdslöst. I detta fall bedömdes försummelse att vidta åtgärder enligt säkerhetsföreskrifter för så kallade ”Heta arbeten” som grovt vårdslöst.

Svaranden, ansvarsförsäkringsbolaget, behövde således inte betala ut någon försäkringsersättning.

I målet behandlar Högsta domstolen bl a även frågan om hur en tidigare doms rättskraft förhåller sig till en ny rättegång där skadelidande med stöd av 9 kap. 7 § försäkringsavtalslagen övertagit skadevållarens rätt till ersättning efter att skadevållarens krav tidigare ogillats genom lagakraftvunnen dom.

Enligt domen har en skadelidande rätt få det ogillade kravet prövat på nytt. Den rättsverkan som inträtt avseende skadevållarens krav gäller inte part som övertar skadevållarens krav.  Tidigare dom har endast bevisverkan som får tillmätas den betydelse en ny domstol finner lämpligt.

Ärendet har hanterats av AG Advokat som ombud för svaranden sedan 2010 och har nu prövats i alla tre instanser två gånger.

I Högsta domstolen företräddes vinnande part av P-G Jönsson och Sako Maksi Schao.

Högsta domstolen 2023-08-22, Mål nr T 2755-22

Länk till domen

 

Kontakt: P-G Jönsson

+46 8 677 17 05 | [email protected]

Stort grattis till årets uppsatssipendiat Isa Movitz!

AG Advokat ger årligen ut ett stipendium om 50 000 svenska kronor till den juriststudent som skrivit det bästa examensarbetet inom en frågeställning med praktisk relevans på kommersiell nivå för fastighetsbranschen eller entreprenadsektorn. 2023-års stipendium tilldelas Isa Movitz!