Om byrån

Hållbarhet

På AG Advokat främjar vi hållbarhet i verksamheten både på kort och lång sikt, med syfte att skapa en positiv påverkan som går i linje med byråns vision. Vår hållbarhetsplan är framtagen utifrån våra nuvarande förutsättningar men vi strävar efter att kontinuerligt utveckla arbetet.

AG Advokat stödjer FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Baserat på den väsentlighetsanalys vi gjort samt på krav och förväntningar från våra viktigaste intressenter har vi beslutat att prioritera följande globala mål:

Utifrån väsentlighetsanalysen har vi också identifierat byråns mest väsentliga frågor, dessa är kopplade till områdena personal, mänskliga rättigheter, anti-korruption, miljö och sociala förhållanden. AG Advokats hållbarhetsarbete bedrivs med avstamp i de väsentliga frågorna och med hänsyn till de utvalda målen.

Ledningen har tillsatt en hållbarhetsgrupp med representanter från olika delar av byrån. Gruppens uppgift är att initiera och samordna hållbarhetsarbetet, som med ledningens stöd genomförs i olika delar av organisationen.

Vid frågor, vänligen kontakta Charlotte Lavefjord på .

Mer information

PURE ACT

AG Advokat får stöttning av konsulten PURE ACT i byråns hållbarhetsarbete.