Expertis

Tidiga skeden

Fastighetsprojekt kräver inte sällan att en ny detaljplan tas fram. Vad detaljplanen medger spelar vidare stor roll för en fastighets framtida utvecklingsmöjligheter.

Inom ramen för detaljplaneprocessen sluter exploatören och kommunen ofta olika typer av genomförandeavtal. Senare i processen behöver exempelvis bygglov sökas. Dessa ”tidiga skeden” regleras framför allt av plan- och bygglagen PBL. Eftersom det övergripande syftet med lagen är att främja en god bebyggelsemiljö och samhällsutveckling kräver en tolkning och tillämpning av lagen – utöver juridisk kompetens – även förståelse för stadsbyggnad, gestaltning, byggnadsteknik med flera andra områden.

Kommunen har samtidigt ett planmonopol och bestämmer ensidigt vilka nya detaljplaner som ska tas fram. Här spelar även politiska överväganden roll. Möjligheten att få gehör för ett exploateringsförslag bygger alltså på såväl kunskap som fingertoppskänsla.

På AG Advokat har vi en unik kompetens inom dessa tidiga skeden, och kan genom vår rådgivning tillföra ett mervärde både när en detaljplan ska tas fram, när markanvisnings- och exploateringsavtal ska förhandlas och ingås, när bygglov ska sökas, men också när dessa – eller en detaljplan – har överklagats eller behöver överklagas. När vi biträder i fastighetstransaktioner kan vi alltid erbjuda rådgivning avseende plan- och byggrättsliga förutsättningar.