Nyhetsrum

Var är den etiska kompassen?

Artikel av Johan Gadd, ursprungligen publicerad på Citymark.Today.


 

Från tid till annan så skrivs det i tidningar om olämpliga hyresvärdar. I stort sett verkar det alltid röra sig om ägare till bostadsfastigheter. Oftast handlar skriverierna om hyresvärdar som struntar i att utföra något underhåll, hyresvärdar som gör sig oanträffbara eller inleder personliga vendettor mot hyresgäster.

Enligt tidningen Hem & Hyra så förekommer även ett annat fenomen som handlar om hyresvärdar som försöker höja hyran utan att förhandla, få hyresgäster att avsäga sig förhandlingsordningen med Hyresgästföreningen och sedan höja hyran samt hyresvärdar som utan förhandling skickar ut hyresavier med en högre hyra. Samma tidning brukar även ha listor över landets värsta värdar. Det är svårt att förstå hur man som hyresvärd i flerbostadshus kan agera som dessa hyresvärdar gör.

Relationen hyresvärd och hyresgäst är en speciell affärsmässig relation. Den regleras ingående av hyreslagen som är en väldigt detaljreglerande lagstiftning som till stora delar är tvingande. En av anledningarna till att hyreslagen är tvingande handlar om att lagstiftaren vill balansera parternas olika förhandlingsposition där det sker en avvägning mellan ägandeintresset och behovet av skydd för en svagare hyresgäst. Till grund för de tvingande bestämmelserna ligger även hänsynen till samhällets intresse av att ha ett fastighetsbestånd som är i gott skick. Dagens hyreslagstiftning grundas till stora delar på bestämmelser som tillkom före och efter andra världskriget för att mildra de negativa konsekvenserna av den akuta bostadsbrist som då rådde.

Svea hovrätt har i slutet av oktober avgjort ett mål som rör en bostadshyresvärds agerande (målnr ÖH 6382-19). Målet handlade om tvångsförvaltning av hyresvärdens fastighet. Enligt bostadsförvaltningslagen får hyresnämnden besluta att en fastighet ska ställas under särskild förvaltning om fastighetens brister beror på att fastighetsägaren eftersatt fastighetens underhåll eller på annat sätt förvaltat fastigheten på ett sätt som inte är godtagbart för bostadshyresgästerna. Brister i förvaltningen innefattar alltså även hur fastighetsägaren uppträder men endast om det inte är fråga om brister av tillfällig karaktär eller obetydlig omfattning.

I det aktuella målet hade hyresvärden, till följd av att hyresgäst vägrat godta hyresvärdens hyreshöjning och ett avslag i tingsrätten om uppsägning av hyresrätten, reagerat genom att spika igen hyresgästens ytterdörr. Dessutom så sprayade han svart färg på hyresgästens fönster och anlitade en snickare som byggde ett plank framför hyresgästens fönster för att hindra hyresgästens utsikt. Hyresvärden satte också vid ett par tillfällen upp ett utdrag från kronofogden rörande hyresgästens skuldsituation på en allmän anslagstavla i kommunen.

Hovrätten konstaterade att hyresvärden genom detta agerande hade åsidosatt de krav på ordning och skick som ställs på honom i egenskap av fastighetsägare och förvaltat fastigheten på ett sätt som inte är godtagbart för bostadshyresgästerna. Eftersom agerandet hade pågått under flera månader och då hyresvärden i målet uttryckt att han ”inte kommer ge sig”  ansågs  agerandet inte vara av tillfällig karaktär. Hovrätten kom fram till att förutsättningarna var uppfyllda för att fastigheten skulle ställas under särskild förvaltning. Det känns som en given utgång och man undrar ju hur en hyresvärd överhuvudtaget kan agera på detta sätt. Var finns den etiska kompassen? I hyreslagstiftningen finns det, rätt använt, fullt tillräckligt med verktyg att hantera både hyresvärdars och hyresgästers tillkortakommanden.

Alla vi som arbetar inom fastighetsbranschen måste naturligtvis följa lagar, föreskrifter, branschnormer och uppträda seriöst och korrekt. En fastighetsägare måste självklart i sitt dagliga förvaltningsarbete hantera frågor med gott omdöme, respekt och hänsyn. Genom att uppträda på detta sätt med en hög etik så skapas och bibehålls goda relationer med hyresgäster och fastighetsbranschens rykte som en seriös bransch kan bibehållas.

Johan Gadd, advokat och partner hos AG Advokat

FV-Expert:Vad kostar det att säga upp en lokalhyresgäst?

Du som fastighetsägare behöver ha godtagbara skäl för att säga upp en hyresgäst. Föreligger inte sådana skäl kan det bli mycket kostsamt att bli av med en hyresgäst. I denna artikel redogör vi för vad som utgör godtagbara skäl, hyresvärdens skadeståndsskyldighet vid obefogad uppsägning och hur ett sådant belopp fastställs.

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i mål med samlat störningskrav

I en pågående tvist i Attunda tingsrätt mellan NCC och Upplands-Bro kommun har NCC framställt ett så kallat samlat störningskrav. Tingsrätten avslog ett av kommunen framställt yrkande om avvisning av NCC:s talan. Hovrätten meddelade inte prövningstillstånd. Även Högsta domstolen har nu beslutat att inte ge prövningstillstånd. Kan detta vara slutet på diskussionen om tillåtligheten av samlade störningskrav?