Nyhetsrum

Sammanfattning av nya regler på upphandlingsområdet

Riksdagen har beslutat om nya regler för en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar. Syftet med reglerna är att skapa en effektivare och mer förutsebar överprövningsprocess. Ändringarna i upphandlingslagarna börjar gälla den 1 juli 2022 och innebär bland annat följande:

  • det för mål om överprövning av en upphandling ska införas ett krav på skyndsamhet samt preklusionsfrister. det vill säga preciserade tidsfrister, i förvaltningsrätten och kammarrätten
  • en ansökan om överprövning av ett avtals giltighet som inte är styrt av ett direktiv ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom 30 dagar från det att samlad information om genomförda upphandlingar, i den så kallade efterannonsen, har publicerats
  • talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom ett år från den dag då leverantören fick kännedom eller borde ha fått kännedom om att ett avtal har slutits
  • det ska införas tidsgränser på fem och tre år vid beslut om uteslutning av en leverantör på grund av brott eller missförhållanden i övrigt.

I sammanhanget bör även Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2022 ref. 4 I och II nämnas. Domstolen fastslår att leverantörer har en påtalandeskyldighet för brister i upphandlingsdokumenten. Det innebär att en anbudsgivare eller anbudssökande bör påtala brister i upphandlingsdokumenten till den upphandlande organisationen under upphandlingens gång för att kunna anses lida skada senare i en överprövningsprocess.

Under våren har flera ändringar genomförts som påverkar offentlig upphandling. Hör gärna av dig till Viktoria Edelman eller Alice Grapp om du har frågor som rör offentlig upphandling.

Kraftig ökning av index till följd av accelererande inflation

Aldrig tidigare har frågan om index varit så het som nu. Med hänsyn till att index följer inflationen blir hyreshöjningarna mer påtagliga i en tid med accelererande inflation. I denna artikel redogör vi för innebörden av en indexklausul, när en sådan får användas samt den pågående debatten med anledning av årets kraftiga ökning av index.

Nålsögat går att passera

Högsta domstolen beskrev i en nyligen meddelad dom ”När en skiljedom meddelats är den i materiellt hänseende slutlig och bindande och den kan inte överklagas i vanlig mening”. Huvudregeln är alltså att prövning sker en gång, men finns undantag med stöd av lag?