Nyhetsrum

Ny utgåva av AMA AF: ”Uppdaterad till det bättre”

I slutet av förra året gav Svensk Byggtjänst ut en ny och uppdaterad version av AMA AF (Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader), ”AMA AF 21”. Tidigare utgåva är AMA AF 12. I denna artikel redogör biträdande juristen Jenny Pilwind för uppdateringar i den nya utgåvan.

Arbetet med AMA AF 21 påbörjades i januari 2020 och tanken var att den skulle ges ut i samband med lanseringen av de nya standardavtalen AB och ABT som sedan en tid tillbaka är föremål för omfattande reviderings/översynsarbete. Det sistnämnda arbetet har emellertid dragit ut på tiden och när de nya standardavtalen ges ut kommer det bli nödvändigt att revidera AMA AF ännu än gång. Svensk Byggtjänst menar dock att AMA AF 21 är framtagen utefter ett behov oaktat kommande standardavtal. Det framhålls bland annat att den nya utgåvan har implementerat samtliga föreskrifter och koder från AMA-nytt som tillkommit efter AMA AF 12 fram till och med AMA-nytt 2/2021 samt att det har lagts till viktiga koder, bland annat avseende miljö och klimat, som fyller ut luckor i AMA AF 12. Därtill kommer sannolikt AB 04 och ABT 06 att tillämpas en tid framöver även efter att de nya standardavtalen har kommit ut på marknaden, varför en uppdaterad version som ansluter till nuvarande standardavtal är motiverat.

En översiktlig genomgång av AMA AF 21 ger dock för handen att övervägande del av revideringen består av omarbetning av text, omstrukturering av koder och förtydliganden av rådstexter. På det stora hela är AMA AF 21 alltså inte revolutionerande, men den är helt klart uppdaterad till det bättre med avseende på användarvänligheten. AMA AF är ett viktigt verktyg i upprättandet av administrativa föreskrifter för entreprenadprojekt och det är positivt att det nu finns en dagsaktuell/uppdaterad och förbättrad version. Huruvida det är nödvändigt att lägga AMA AF 12 åt sidan och istället tillämpa AMA AF 21 är dock en fråga som bäst besvaras i varje enskilt fall.

Nedan följer en kortfattad sammanfattning av ändringarna i AMA AF 21, uppdelat per avsnitt:

AFA allmän orientering

Avsnittet innehåller främst kosmetiska ändringar. En tillkommande kod som sticker ut är AFA.23 där det finns en möjlighet att ange om objektet till någon del omfattas av säkerhetskänslig verksamhet. Eventuella krav i det hänseendet ska anges i koden AFB.66.

AFB upphandlingsföreskrifter

Avsnittet innehåller huvudsakligen omarbetningar av text och omstrukturering av koder. Även tillägget av kod AFB.66, enligt ovan, återfinns här.

AFC/D entreprenadföreskrifter vid utförandeentreprenad/totalentreprenad

Även detta avsnitt har huvudsakligen genomgått omstrukturering och omarbetning/förtydliganden av förtryckt text eller rådstext. Det finns en del nya koder, främst avseende kvalitet-, miljö-och klimatkrav som nu i stort är samlade under ett och samma avsnitt. En ny kod, AFC/D.244 har tillkommit som hanterar krav i anledning av den nya lagen om klimatdeklaration för byggnader som trädde i kraft den 1 januari 2022. Även AFC/D.2213 har tillkommit med ytterligare fokus på arbetsmiljöfrågor.

AFG allmänna arbeten och underhåll

Bearbetning har skett i syfte att renodla vad som ska kravställas i de administrativa föreskrifterna angående allmänna arbeten och hjälpmedel och vad som ska hanteras i den tekniska beskrivningen.

Önskar du veta mer om AMA AF 21, eller gav artikeln upphov till andra frågor? Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Hur bindande är en avsiktsförklaring?

Avsiktsförklaringar är en viktig del i fastighetstransaktioner. Men hur bindande är dessa? Advokaten Johan Gadd och biträdande juristen Alexander Göthlund Issjö reder ut begreppen, i World in Property Sverige. 

Reflektioner efter två år av covid-19-pandemi

Så här två år efter pandemins början kan det vara intressant att se tillbaka på allt detta och sammanfatta läget. Hur har pandemin påverkat advokatverksamheten och hur har den påverkat våra klienters ärenden? Text: Anton Isaksson

Högtryck på fastighetsmarknaden

Advokater avgörande när handslag ska bli till affär: I årets första utgåva av Advokaten intervjuas AG Advokats Johan Gadd med fler om fastighetsmarknaden.