Nyhetsrum

Krigets möjliga effekter på svenska entreprenader

Vilka effekter kriget i Ukraina har på svenska entreprenader är för tidigt att slå fast, men försenade leveranser, dyrare material och brist på resurser och arbetskraft är tänkbara sådana. Det innebär att bestämmelser i de svenska standardavtalen som sannolikt aldrig tidigare har tillämpats kan komma att aktualiseras, nämligen bestämmelserna i 6 kap. 3 § och 4 kap. 3 § p. 3 i AB 04 respektive ABT 06 som behandlar prisförändring och tidsförlängning på grund av krig.   

Enligt 6 kap. 3 § i AB 04 och ABT 06 ska det avtalade priset i en entreprenad ändras med hänsyn till en kostnadsändring som är förorsakad av krig och som avser förnödenhet eller tjänst som är nödvändig för entreprenaden. Med förnödenhet avses visst hjälpmedel eller viss vara som utförandet av kontraktsarbetena inte kan klara sig utan. Ändringen av det avtalade priset ska dock endast ske om kostnadsändringen varit oförutsebar och väsentligt påverkar hela kostnaden för entreprenaden. Det kan således inte vara fråga om en för entreprenören vid anbudstillfället kalkylerbar risk.

Enligt 4 kap. 3 § p. 3 i AB 04 och ABT 06 har dessutom entreprenören rätt till erforderlig förlängning av kontraktstiden om denne på grund av krig hindras att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden.

Bestämmelserna tar inte enbart sikte på krig inom den nation som arbetena utförs. Istället får man undersöka om kriget, oberoende av var det pågår, innebär att utförandet av entreprenaden hindras.

Ett konkret exempel på hur kriget i Ukraina skulle kunna påverka en svensk entreprenad är i de fall installation av betongstommar utgör del av entreprenaden. Det är inte ovanligt att betongstommar beställs färdigtillverkade från fabriker i Baltikum. I de fall arbetskraften vid fabrikerna till viss del utgörs av personer från Ukraina, kan de ha behövt återvända till sitt hemland för krigsplacering. I en situation som denna kan det finnas risk att entreprenören i Sverige inte hinner få betongstommarna levererade i tid och att färdigställandet av kontraktsarbetena inom kontraktstiden blir omöjligt, varför förlängning av kontraktstiden kan bli aktuellt. Det kan även vara så att priset på betongstommarna av samma anledning riskerar att stiga och – om de anses vara nödvändiga och utgöra en väsentlig del av kostnaden för entreprenaden – på så sätt föranleda ändring av det avtalade priset enligt bestämmelsen i 6 kap. 3 §.

Även om reglerna om kostnadsändring inte innehåller någon underrättelseskyldighet framgår det av andra regler i standardavtalen att parterna har en skyldighet att skyndsamt meddela motparten om betydelsefulla förändringar, varför den part som vill påkalla en ändring av det avtalade priset skyndsamt bör informera motparten om kostnadsändringen. Den part som gör gällande att det avtalade priset ska ändras har även att visa att det finns ett orsakssamband mellan kriget och kostnadsändringen.

Kriget i Ukraina påverkar i första ledet främst entreprenörens utförande av entreprenaden genom att den riskerar att dra ut på tiden och bli dyrare än beräknat. För att inte entreprenören ensam ska stå kostnaden för effekterna kan entreprenören göra gällande att kontraktstiden ska förlängas samt att det avtalade priset för entreprenaden ska ändras. Detta kan aktualiseras i pågående entreprenader. Framöver kan det, i jämförelse med hur situationen var innan kriget, i större utsträckning bli aktuellt att ta risken för kostnadsändringar och tidsförlängningar i beaktning i anbudsskedet. Detta kan medföra att framtida entreprenader riskerar att bli dyrare för beställaren att upphandla och kontraktstiderna längre än tidigare. På grund av den osäkerhet som råder kring krigets effekter finns det även en risk att beställare drar sig för att upphandla nya entreprenader vilket medför att branschen kan komma att stagnera under en tid framöver.

En bild säger mer än tusen ord…

Ett billigt och effektivt sätt att ge goda förutsättningar för att undvika konflikt är att ge minnet hjälp på vägen. Knäpp några bilder med mobilen varje dag, skriv några extra rader i dagboken, skicka ett mejl och beskriv vad hänt samma dag, inte nästa vecka.