Nyhetsrum

Brist i nyttjanderätten och hyresgästens rättigheter

Att en förhyrd lokal har brister är förhållandevis vanligt, det kan gälla allt från buller till en vattenläcka, eller annat som hindrar hyresgästen från att använda lokalen på avsett sätt. Hyresvärden ska alltid först informeras om bristen, helst skriftligen (bevisvärde), samt beredas möjlighet till avhjälpning. Hyresgästen kan därefter ha rätt att göra olika påföljder gällande.

I denna artikel från CityMark.Today ger Partnern Helena Bjälkemo och biträdande juristen Sara Öhrlund en kortfattad redogörelse över vilka verktyg hyresgästen kan vidta.

Läs artikeln >>

Kraftig ökning av index till följd av accelererande inflation

Aldrig tidigare har frågan om index varit så het som nu. Med hänsyn till att index följer inflationen blir hyreshöjningarna mer påtagliga i en tid med accelererande inflation. I denna artikel redogör vi för innebörden av en indexklausul, när en sådan får användas samt den pågående debatten med anledning av årets kraftiga ökning av index.

Nålsögat går att passera

Högsta domstolen beskrev i en nyligen meddelad dom ”När en skiljedom meddelats är den i materiellt hänseende slutlig och bindande och den kan inte överklagas i vanlig mening”. Huvudregeln är alltså att prövning sker en gång, men finns undantag med stöd av lag?