Hoppa till huvudinnehåll

Jämställdhet och mångfald

AG Advokat ska vara en arbetsplats där var och en med rätt kompetens, oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder kan arbeta och utvecklas i sin yrkesroll.

AG ska vara en arbetsplats där medarbetarna trivs och där varje medarbetare har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det interna diskussions- och samtalsklimatet ska präglas av öppenhet, kreativitet och respekt.

AG  har en jämställdhets- och mångfaldspolicy som har utarbetats av arbetsgruppen för mångfald- och jämställdhet (”Mångfaldsgruppen”) i samråd med byråns ledning.

AG analyserar och utvecklar kontinuerligt sitt arbete i frågor om mångfald och jämställdhet. Som ett led i detta arbete genomförs erforderliga undersökningar och arbetet med mångfald och jämställdhet följs årligen upp.