Nyhetsrum

Premiepensionens fondtorg ska upphandlas enligt en ny upphandlingslag – är Fondtorgsnämnden redo att upphandla och är fondbolagen redo att lämna anbud?

Bakgrund

Efter ett antal skandaler på den svenska premiepensionsmarknaden ingick Pensionsgruppens partier strax före julen år 2017 en överenskommelse om att vidta åtgärder för att säkerställa att premiepensionssystemet skulle bli tryggt och hållbart. Kraven som ställdes på fondbolag för att de skulle vara valbara för svenska premiepensionssparare hade visat sig vara för lågt ställda. Kraven skärptes visserligen inom ramen för redan då gällande s.k. anslutningssystem men Pensionsgruppen visade mer handlingskraft. Redan innan effekterna av de skärpta kraven hade hunnit utvärderas hade en utredning tillsatts, det tidigare anslutningssystemet skulle överges till förmån för ett ”upphandlat” fondtorg.

 

Nuläge

Fem år har gått sedan ovan nämnda överenskommelse. Upphandlingsområdet har nu utökats med en helt ny lag och en helt ny myndighet – Fondtorgsnämnden – som har till uppgift att upphandla, förvalta och granska valbara fonder i det nya svenska premiepensionssystemet. För upphandlingarna kommer lagen (2022:760) om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg tillämpas. Detta förändrar i grunden förutsättningarna för alla fondbolag som vill vara valbara i premiepensionssystemet.

Det kommer att vara öppet för alla fondbolag att delta i upphandlingarna, alla kommer dock inte tilldelas fondavtal. I framtiden kommer antalet valbara fonder nämligen att begränsas avsevärt enligt Fondtorgsnämndens egen uppskattning. Efter att upphandlingar av en viss fondkategori är klar kommer nuvarande fondavtal att sägas upp.

Fondtorgsnämnden ska i sina upphandlingar behandla de fondbolag som deltar i upphandlingarna på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt iaktta principerna om öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Dessa principer, liksom många andra bestämmelser i den nya pensionsupphandlingslagen, känns igen från andra upphandlingslagar, t.ex. lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU. Detsamma gäller de rättsmedel som står till buds för fondbolag som anser att det har blivit fel i upphandlingarna.

Enligt fondtorgsnämndens preliminära bedömning kommer de första upphandlingarna påbörjas redan under första kvartalet 2023. Att utforma tydliga och likabehandlande upphandlingsdokument som är förenliga med de grundläggande principer som kommer till uttryck i lagstiftningen saknar inte utmaningar, detsamma gäller att lämna anbud i offentliga upphandlingar. Vår erfarenhet är att en ovan inköpsorganisation i kombination med en ovan anbudsgivarmarknad kraftigt ökar risken för att det inte är de mest konkurrenskraftiga marknadserbjudandena som tilldelas avtal, utan de anbudsgivare som upprättar de bästa anbuden.

Även om Fondtorgsnämnden skulle lyckas rekrytera de främsta upphandlarna och även om fondbolagen har stor vana i att hantera regulatoriska utmaningar utgör upphandlingen av premiepensionens fondtorg ny materia. Vi hoppas givetvis att Fondtorgsnämnden ska lyckas med sitt uppdrag. Om avsikten alltjämt är att den första upphandlingen ska annonseras redan under det första kvartalet 2023 hoppas vi också att marknadsdialogen nu är i full gång. Några upphandlingsdokument på ”remiss” för marknaden att tycka till om, eller formaliserade marknadsundersökningar av annat slag, har oss veterligen ännu inte tillhandahållits. Däremot har Fondtorgsnämnden idag bjudit in fondförvaltare till en informationsträff i Stockholm fredagen den 18 november kl. 08.30.

AG Advokat följer även fortsättningsvis med spänning Fondtorgsnämndens arbete med upphandling av det nya fondtorget. Har ni några frågor om den nya fondupphandlingslagen kontakta gärna Viktoria Edelman eller Viktor Hård af Segerstad.

Kraftig ökning av index till följd av accelererande inflation

Aldrig tidigare har frågan om index varit så het som nu. Med hänsyn till att index följer inflationen blir hyreshöjningarna mer påtagliga i en tid med accelererande inflation. I denna artikel redogör vi för innebörden av en indexklausul, när en sådan får användas samt den pågående debatten med anledning av årets kraftiga ökning av index.

Nålsögat går att passera

Högsta domstolen beskrev i en nyligen meddelad dom ”När en skiljedom meddelats är den i materiellt hänseende slutlig och bindande och den kan inte överklagas i vanlig mening”. Huvudregeln är alltså att prövning sker en gång, men finns undantag med stöd av lag?