Karriär

Uppsatsstipendium

AG Advokat ger årligen ut ett stipendium om 50 000 svenska kronor till den juriststudent som skrivit det bästa examensarbetet inom en frågeställning med praktisk relevans på kommersiell nivå för fastighetsbranschen eller entreprenadsektorn.

Stipendiet är dels avsett att främja kunskapsutveckling och nytänkande för de branscher som AG Advokat verkar inom, dels att för juriststudenter synliggöra AG Advokats kärnområden; fastighet- och entreprenadrätt. Vi lägger därför stor vikt vid examensarbetets praktiska relevans för AG Advokats kärnbranscher. En framåtblickande uppsats med stark förankring i aktuella eller kommande utmaningar för fastighetsbranschen eller entreprenadsektorn premieras.

Ansökan för 2025 års uppsatsstipendium är nu öppen. Sista ansökningsdagen är 28 februari 2025. Läs mer och ansök nedan.

 

Stipendium 2024

2024-års stipendium tilldelas Cajsa Johansson, som tog examen från Lunds universitet i januari 2024, med den entreprenadintrikade uppsatsen ”Tolkning av mängdreglerade entreprenadavtal – särskilt om kompletthetskravet i MER”.

Juryns motivering lyder:

”Äntligen” utbröt delar av uppsatsjuryn efter att ha läst Johanssons utomordentliga redogörelse över reglerna i MER. Johansson lyckas nämligen med konststycket att på ett pedagogiskt och för läsaren njutbart sätt skapa en förståelse över hur de komplicerade reglerna i MER fungerar. Det är en bedrift i sig, men även väldigt välkommet eftersom det råder brist på doktrin och praxis i ämnet. Vidare analyserar Johansson på ett initierat sätt de tolkningssvårigheter rörande kompletthetskravet som vi på AG inte sällan ställs inför, både vid upprättandet av mängdreglerade avtal och i tvister gällande sådana avtal.

Uppsatsjuryns uppfattning är att Johanssons uppsats kommer att ha betydelse både för praktiserande jurister och andra aktörer i entreprenadbranschen.

Få lite tips från Cajsa.

Stipendium 2023

2023-års stipendium tilldelas Isa Movitz, som tog examen från Karlstads handelshögskola i juni 2023, med den entreprenadintrikade uppsatsen ”Global Claims förenlighet med rättegångsbalkens krav på bestämt yrkande och konkretisering av åberopade grunder”.

Få lite tips från Isa.

Juryns motivering lyder:
”AG Advokats uppsatsstipendium 2023 tilldelas Isa Movitz och examensarbetet Global Claims förenlighet med rättegångsbalkens krav på bestämt yrkande och konkretisering av åberopade grunder. Isa Movitz behandlar metodiskt de svåra processrättsliga frågor som entreprenadjuristen ofta ställs inför när den komplexa verkligheten i en entreprenad ska omsättas till yrkanden och grunder som uppfyller rättegångsbalkens formella krav. Detta är ett lysande exempel på en välskriven juridisk analys med en tydlig röd tråd.”

Stipendium 2022

2022-års stipendium tilldelades Emelie Constant, som tog examen från Stockholms universitet januari 2022, med den entreprenadintrikade uppsatsen ”Självkostnadsprincipen i kommersiella entreprenadavtal – kostnadsredovisning och ersättningsbestämningar i entreprenader som utförs på löpande räkning enligt AB 04 och ABT 06”.

Få lite tips från Emelie.

Juryns motiveringen lyder:
”AG Advokats uppsatsstipendium 2022 tilldelas Emelie Constant och examensarbetet Självkostnadsprincipen i kommersiella entreprenadavtal – kostnadsredovisning och ersättningsbestämningar i entreprenader som utförs på löpande räkning enligt AB 04 och ABT 06. Emelie Constant belyser och redogör på ett mycket kompetent, pedagogiskt och analytiskt sätt för en högst aktuell fråga inom entreprenadrätten. Hon har ett föredömligt sätt att uttrycka sig i skrift och har tagit fram en uppsats som är användbar för såväl byggbranschens aktörer som för oss jurister. Detta är därmed en uppsats som alla som arbetar med entreprenadrätt bör läsa!”

Stipendium 2021

2021-års stipendium tilldelades Johan Cederberg, som tog examen från Uppsala universitet 2020, med den fastighetsinriktade uppsatsen ”Skentillbehör till fastighet: En studie i uppkomst och möjligheter”.

Juryns motiveringen lyder:
”AG Advokats uppsatsstipendium 2021 tilldelas Johan Cederberg och examensarbetet Skentillbehör till fastighet – en studie i uppkomst och möjligheter som med en inte endast skenbar höjd, skärpa och djup framställer en kapabel analys av jordabalkens skenbart enkla tillbehörsreglering och som mäktar överbrygga avståndet mellan dess abstrakta grundvalar och de för affärslivets fastighetsköpare, kreditgivare och fastighetsägare praktiskt betydelsefulla utmaningarna, med tillförande fastighetsrättens område och fastighetsbranschen kunskap och insikt, i allas intresse.”

 

Information