Nyhetsrum

Ritningar

Expertkommentar: Ökat utrymme att göra partsbyte i offentligt upphandlade kontrakt och ramavtal?

De svenska upphandlingslagarna utgör i första hand procedurregler som styr hur upphandlande myndigheter ska agera för att åstadkomma konkurrensneutrala inköp. Så snart själva upphandlingsförfarandet är över och ett kontrakt eller ramavtal har tecknats förlorar upphandlingslagarna i stor utsträckning sin betydelse.

Beroende på hur avtalet hanteras under avtalstiden kan upphandlingsregelverket och dess sanktioner ändå åter aktualiseras. Det kan till exempel bli fallet om parterna vidtar väsentliga ändringar som saknar stöd i avtalet. Om sådana ändringar görs, anses enligt huvudregeln ett nytt avtal ha träffats. Om det samtidigt har saknats förutsättningar för direkttilldelning av det nya avtalet, har avtalet tillkommit genom en otillåten direktupphandling, med risk för ogiltigförklaring, skadestånd och upphandlingsskadeavgift.

> Läs expertkommentaren av Viktoria Edelman och Viktor Hård af Segerstad (PDF)