Nyhetsrum

Expertkommentar: Enstegstätade fasader – än en gång däran

År 2015 meddelade Högsta domstolen två domar – de så kallade Myresjöhus-målen, NJA 2015 s. 110 och NJA 2015 s. 1040 – som behandlar en entreprenörs ansvar för att ha uppfört småhus med
enstegstätad putsfasad. Båda avgörandena har blivit flitigt diskuterade i entreprenadbranschen. Att en byggnad har en enstegstätad putsfasad innebär att putsen har lagts direkt på isoleringen, som i sin tur sitter utanpå gipsskivor monterade på en träregelstomme. Det finns inte någon luftspalt/dräneringsspalt bakom det yttre skiktet, vilket förekommer vid tvåstegstätade fasader. Byggmetoden var under 1990-talet fram till år 2007 vanligt förekommande, men det har på senare tid konstaterats att konstruktionen innebär en ökad risk för fukt- och mögelskador.

Läs Johan Wingmarkns och Vanja Erikssons Blendow Lexnova expertkommentar.

Kraftig ökning av index till följd av accelererande inflation

Aldrig tidigare har frågan om index varit så het som nu. Med hänsyn till att index följer inflationen blir hyreshöjningarna mer påtagliga i en tid med accelererande inflation. I denna artikel redogör vi för innebörden av en indexklausul, när en sådan får användas samt den pågående debatten med anledning av årets kraftiga ökning av index.

Nålsögat går att passera

Högsta domstolen beskrev i en nyligen meddelad dom ”När en skiljedom meddelats är den i materiellt hänseende slutlig och bindande och den kan inte överklagas i vanlig mening”. Huvudregeln är alltså att prövning sker en gång, men finns undantag med stöd av lag?