Nyhetsrum

Entreprenad lyftkran

Expertkommentar: En rättslig analys av inträffandeprincipen

En ansvarsförsäkring skyddar försäkringstagaren mot skadeståndsskyldighet. Dess syfte är dels att skydda skadevållaren (försäkringstagaren) mot oförutsedda utbetalningskrav, dels att möjliggöra för den skadelidande att få ut ersättning.[1] Försäkringen skyddar därmed mot s.k. ren förmögenhetsskada, vilket enligt 1 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207) är ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada.

En ansvarsförsäkring är inte kopplad till en viss egendom, vilket annars är brukligt för försäkringar, utan är istället knuten till en viss juridisk eller fysisk person, som exempelvis ett byggföretag.[2] Försäkringen anpassas efter försäkringstagarens bransch. För att en ersättningsgill skada ska uppkomma krävs att skadeståndsansvar föreligger, att skadan omfattas av försäkringsvillkoren samt att skadan inträffar under försäkringstiden.

Kravet på att skadan ska anses ha inträffat under försäkringstiden är det som den här artikeln ska behandla närmare i den följande framställningen.

> Läs Johan Wingmarkns och Vanja Erikssons Blendow Lexnova expertkommentar (PDF)