Nyhetsrum

Är det hyra?

Hyra är den vanligaste nyttjanderättsformen. I vissa situationer kan det dock vara svårt att avgöra om hyra är vad som faktiskt föreligger. Det är inte ovanligt att de olika nyttjanderättsformerna förväxlas, vilket riskerar få negativa konsekvenser för avtalsparterna då rättsreglerna skiljer sig åt i flera avseenden.

Läs artikeln i World in Property >>

Kraftig ökning av index till följd av accelererande inflation

Aldrig tidigare har frågan om index varit så het som nu. Med hänsyn till att index följer inflationen blir hyreshöjningarna mer påtagliga i en tid med accelererande inflation. I denna artikel redogör vi för innebörden av en indexklausul, när en sådan får användas samt den pågående debatten med anledning av årets kraftiga ökning av index.

Nålsögat går att passera

Högsta domstolen beskrev i en nyligen meddelad dom ”När en skiljedom meddelats är den i materiellt hänseende slutlig och bindande och den kan inte överklagas i vanlig mening”. Huvudregeln är alltså att prövning sker en gång, men finns undantag med stöd av lag?