Nyhetsrum

Pennor, konstverk

AG biträder Svensk Kärnbränslehantering AB avseende slutförvaring av kärnbränsle

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ägs av den svenska kärnkraftsindustrin och ansvarar på dess uppdrag för slutförvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. För att omhänderta det använda kärnbränslet planerar SKB att anlägga en inkapslingsanläggning i Oskarshamn och ett slutförvar under jord i Forsmark.

Det är fråga om tekniskt komplicerade nukleära anläggningar, för närvarande under tillståndsprövning, som ska projekteras under de närmaste åren. Projekteringsarbetet är uppdelat i olika uppdrag och ska utföras av såväl svenska som utländska konsulter.

AG Advokat – med Håkan Bjerle som ansvarig delägare – har biträtt SKB såvitt gäller arbetet med kontrakt för aktuella uppdrag.